شپش سر چگونه زندگی می کند؟

شپش نمی تواند پرواز کند یا بپرد. میانگین طول عمر شپش بالغ 30 روز است در این دوره، شپش ماده تقریباً 10 تخم به نام nits را روی پوست سر می گذارد، معمولاً در شب شپش ها که محکم به موها چسبیده اند، معمولاً در پشت سر نزدیک پشت سر و پشت گوش ها می نشینند. در شرایط بهینه (30 درجه سانتیگراد و رطوبت 70 درصد)، نیتی که از تخم آنها بیرون می آید در حدود 8-9 روز قابل مشاهده می شود. آنها در 9-12 روز آینده بالغ می شوند. در حالی که شپش ها می توانند تا 10 روز خارج از بدن انسان روی پارچه و پتو زنده بمانند، شپش سر فقط 1 تا 2 روز می تواند زندگی کند و نمی تواند روی حیوانات خانگی زندگی کند.